Chcesz sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość?

www.uni-group.pl

Chcesz sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość?

www.uni-group.pl

Świadectwo energetyczne

Celem wprowadzenia świadectw jest promowanie budownictwa energooszczędnego, co ma służyć globalnie zmniejszeniu zużycia źródeł energii zwłaszcza nieodnawialnej, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych a konsekwencji zahamowaniu zmian klimatycznych.

Ustawa z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane wprowadza od dnia 1 stycznia 2009r. obowiązek posiadania "Świadectwa charakterystyki energetycznej", które określa roczne zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu w odniesieniu do 1m2 powierzchni użytkowej, wyrażoną w kWh/m2/rok.

Świadectwo (certyfikat) energetyczny to dokument mówiący o wielkości zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem danego budynku lub lokalu. Wielkość tą obrazuje wskaźnik EP widoczny na pierwszej stornie świadectwa, tj. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ocenianego budynku liczony w [kWh/m2/rok]).

Informuje on o obliczeniowej ilości energii dostarczanej do budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia, przeliczonej na energię pierwotną i odniesionej do jednostki powierzchni naszego budynku.

Oprócz wskaźnika EP (energia pierwotna) na świadectwie znajdują się także dwa inne wskaźniki:

 • EK (energia końcowa) - współczynnik określający obliczeniową ilość energii końcowej potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania danego budynku, przed uwzględnieniem współczynników nakładu związanych z rodzajem paliwa oraz strat przy wytworzeniu i przesyle energii a więc pozwalający na określenie obiektywnych własności fizycznych danego budynku.
 • EU (energia użytkowa) - współczynnik określający obliczeniową ilość energii potrzebną do zaspokojenia zapotrzebowania danego budynku przed uwzględnieniem współczynników nakładu związanych z rodzajem paliwa oraz strat przy wytworzeniu i przesyle energii oraz przez uwzględnieniem sprawności systemu instalacyjnego (ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody i oświetlenia – w przypadku budynków niż mieszkalne) 

W świadectwie oceniane jest zapotrzebowanie energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji wynikające z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, a nie faktyczne zużycie, które może zmieniać się w zależności od sposobu użytkowania i zwyczajów użytkowników.

Kto musi posiadać świadectwo energetyczne?

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego DOTYCZY budynków i lokali:

 • podlegających sprzedaży lub wynajmowi;
 • przebudowywanych lub remontowanych - jeżeli zmianie uległa ich charakterystyka energetyczna:
  • ocieplenia jakiejkolwiek części budynku,
  • wymiany pieca,
  • wymiany okien,
  • instalacji paneli fotowoltaicznych,
  • instalacji klimatyzacji,
  • zmiany oświetlenia (w budynkach użytkowych przemysłowych lub użyteczności publicznej),
  • wymiany jakiejkolwiek części instalacji zaopatrzona w ciepłą wodę lub ogrzewanie.
 • dla których upłynął termin ważności świadectwa (świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne przez 10 lat);
 • ubiegasz się o dofinansowanie z programu "Moje ciepło".

Czy wszystkie budynki muszą mieć certyfikat energetyczny?

Budynki ZWOLNIONE z obowiązku certyfikacji energetycznej:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalne służące gospodarce rolnej;
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok.;
 • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2/rok).

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Osoba UPRAWNIONA do sporządzania świadectw energetycznych:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 
 • ukończyła:     
  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo 
  • studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, lub 
 • posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralny rejestr, który obejmuje wykazy osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com